Ogólne warunki handlowe

1. Zawarcie umowy
Przed wysłaniem zamówienia na etapie 5 "Zatwierdzenie" użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, sposób płatności oraz zamówione artykuły).

Po przejściu całej procedury składania zamówienia na abamed.de i podaniu żądanych informacji, na etapie 5 "Zatwierdzenie" użytkownik składa abamed cosmetics GmbH & Co.
KG wiążącą ofertę za pomocą kliknięcia na OWH oraz na przycisk "Wyślij zamówienie". 
Przyjęcie tej oferty (a tym samym zawarcie umowy) dokonuje się poprzez przesłanie zamówionego towaru. Umowa staje się tym samym prawnie skuteczna z chwilą dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.


2. Tożsamość stron zawierających umowę

Umowa zawierana jest abamed cosmetics GmbH & Co. KG, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Adres:
abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co.KG
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach
Deutschland


Siedziba w Günzburgu
Registergericht Memmingen HRA 1926

Nr VAT: DE128454446

Zarządzający przedsiębiorstwem:  
Hansjörg Nowak, Walter Nowak
 

Ewentualne reklamacje prosimy kierować:

e-mailem na adres: service@abamed.de


3. Zapis tekstu umowy
Dane z zamówienia są przechowywane w naszej firmie. Jeśli chcesz otrzymać je w formie druku, możesz wydrukować "Potwierdzenie zamówienia". Potwierdzenie to zostaje wyświetlone na ekranie po wysłaniu zamówienia. Jeśli przesłałeś nam Twój adres e-mailowy, wszystkie istotne dane z Twojego zlecenia zostaną przesłane do Ciebie dodatkowo e-mailem, który również możesz wydrukować.


4. Prawo do zwrotu

Zakupiony produkt można zwrócić bez uzasadnienia w ciągu 14 dni od jego otrzymania na adres:

abamed cosmetics

Hansjörg Nowak

Dieselstraße 2

D 89343 Jettingen-Scheppach

service@abamed.de

Faks: +49(0)8225 3168


Aby spełnić wymóg dotrzymania terminu zwrotu wystarczy w wyznaczonym terminie odesłać towar lub pisemne oświadczenie o chęci dokonania zwrotu. Jeśli skorzystasz z prawa do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, umowa sprzedaży staje się nieważna.


W takim przypadku uiszczona płatność zostaje zwrócona po odesłaniu dostarczonego towaru.


Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu, w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, zastrzegamy sobie w razie zwrotu możliwość wysunięcia roszczeń o odszkodowanie. Zapis ten nie obowiązuje, jeśli pogorszenie jakośći towaru nastąpiło wyłącznie wskutek jego wypróbowania - podobnie jak ma to zazwyczaj miejsce w sklepie. Poza tym możesz uniknąć roszczeń o odszkodowanie, jeśli nie będziesz używać towaru w sposób typowy dla właściciela i powstrzymasz się od wszelkich działań mających wpływ na jego wartość.


Wszystkie dokumenty pomocne przy dokonywaniu zwrotu dołączone są do przesyłki razem z dowodem dostawy.


W razie pytań dotyczących prawa do zwrotu towaru prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.


e-mail: Service@abamed.de


Adres:
abamed cosmetics
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach


5. Koszty przesyłki

Koszty wysyłki towaru zakupionego na abamed.de nie zależą z reguły od wartości zamówionego towaru i są uiszczane w formie ryczałtu w wysokości 3.90 €. Opłata ta pokrywa jedynie część kosztów transportu i opakowania, resztę kosztów przejmuje abamed cosmetics. W wyjątkowych przypadkach musimy naliczyć wyższą opłatę. Opłata taka jest odpowiednio wykazywana. Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych wysyłka towaru odbywa się w kilku etapach, opłatę za przesyłkę naliczamy oczywiście tylko jeden raz.


6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Do chwili uiszczenia pełnej należności towar pozostaje własnością abamed cosmetics GmbH & Co. KG


7. Płatność, wymagalność, zwłoka w płatności

Należność za towar uiszczana jest na jeden z dwóch sposobów: za pobraniem lub kartą kredytową. Abamed cosmetics zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonego sposobu płatności lub zażądania płatności z góry.


Regulowanie płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku jest niestety niemożliwe. Nie ponosimy odpowiedzialnośći w przypadku utraty środków przesyłanych w taki sposób.


W przypadku płatności za pobraniem należność pobierana jest podczas dostawy towaru.


W przypadku płatności kartą kredytową kwota należności zostaje pobrana po przesłaniu towaru.


W przypadku ewentualnego zwrotu kwota należności może zostać odpowiednio pomniejszona.


W przypadku zwłoki w płatności zastrzegamy sobie prawo naliczenia opłat za ponaglenie.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) für Online-Warenbestellungen von Endverbrauchern


Inhaltsverzeichnis

  • 1. Geltungsbereich
  • 2. Vertragsschluss
  • 3. Widerrufsrecht
  • 4. Lieferung
  • 5. Fälligkeit und Zahlung, Eigentumsvorbehalt
  • 6. Gewährleistung/Beanstandungen
  • 7. Sonstiges
  • 8. Informationen zur Online-Streitbeilegung

§ 1 Geltungsbereich
Für Ihre Online-Warenbestellungen über unsere abamed-Homepage gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Bedingungen) der abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co.KG zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Die AGBs können von Ihnen für den Zweck der Online-Bestellung auf Ihrem Computer abgespeichert und/oder ausgedruckt werden. Etwaige von diesen Bedingungen abweichende Regelungen gelten nur, sofern sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.

§ 2 Vertragsabschluss
a) In unserem kundenfreundlichen Internetshop können Sie bequem rund um die Uhr, natürlich auch am Wochenende, bestellen. Der Vertrag kommt (vorbehaltlich eines Widerrufs nach Ziffer 3) zustande, wenn das von ihnen ordnungsgemäß ausgefüllte Bestellformular von abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co.KG mittels E-Mails in Form einer Auftragsbestätigung als Bestellung angenommen wurde. Unsere Angaben zu Waren und Preisen erfolgen nach bestem Wissen. Sollte trotzdem ein Fehler vorhanden sein, behalten wir uns vor den korrekten Preis zu berechnen. In diesem Fall gewähren wir Ihnen ein sofortiges Rücktrittsrecht, wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten.
b) Die Bestellung unterliegt dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Warenverfügbarkeit, sofern die mangelnde Warenverfügbarkeit auf einer nicht durch unser Unternehmen zu vertretenden Nichtbelieferung basiert. Sollte dieser Fall eintreten informieren wir Sie unverzüglich und erstatten umgehend eventuell an uns geleistete Vorauszahlungen.

§ 3 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co. KG,
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach
Telefon: +49(0)8225 891
Telefax: +49(0)8225 3168
E-Mail-Adresse: service@abamed.de


mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ausnahme sind
versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung entfernt wurde (z.B. bei Kosmetika mit Alufolienversiegelung bei Cremetiegeln u.ä.)

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)


An:
abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co. KG,
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach
Telefax: +49(0)8225 3168
E-Mail-Adresse: service@abamed.deHiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden

Waren:

bestellt am:

erhalten am:

Name:

Anschrift: 
 

 


___________________   ___________________________________
Datum                               Unterschrift

Alternativ steht Ihnen im Bereich Kontakt per E-Mail ein Formular zum Download zur Verfügung.

§ 4 Lieferung
a) Die Lieferung erfolgt ab unserem Auslieferungslager. Falls sich die Lieferadresse außerhalb der BRD befindet, kann die Belieferung und Rechnungsstellung zu gleichen Bedingungen auch durch einen eventuell vorhandenen Vertriebspartner im Empfängerland ausgeführt werden. Üblich ist der Versand der bestellen Ware innerhalb von 2-3 Werktage ab Auftragsbestätigung, spätestens aber innerhalb einer Woche.
b) Mit Anlieferung der Bestellung geht die Gefahr für die bestellten Waren, auch bei Teillieferungen, auf den Kunden über. Nimmt der Besteller die gelieferte Ware nicht ab, steht abamed nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von zwei Wochen das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Die gelieferten Waren sind auch in Fällen unerheblicher Mängel vom Besteller unbeschadet seiner Gewährleistungsrechte anzunehmen.
c) Wir berechnen innerhalb der BRD eine Versandkostenpauschale von 3,90 EUR. Falls die Lieferung per Postnachnahmepaket ausgeliefert wird, entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 4,00 EUR. Für die Zusendung in andere Länder gelten die aktuellen Transportkosten des Paketdienstes in Abhängigkeit des Gewichts der Sendung.
d) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Bei Teillieferungen tragen wir selbstverständlich die dadurch entstehenden zusätzlichen Versandkosten.

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Eigentumsvorbehalt
a) Der Kaufpreis wird mit Lieferung fällig.
b) Die Zahlung hat durch eine der auf dem Online-Bestellformular angebotenen Zahlungsweisen zu erfolgen. Falls Sie dennoch in Zahlungsverzug geraten sind wir ohne weitere Mahnung zur Berechnung von Verzugszinsen berechtigt, die 5% über dem von der Europäischen Zentralbank bekanntgegebenen aktuellen Basiszinsatz liegen. Falls abamed nachweislich ein darüber hinausgehender Verzugsschaden entstanden ist, kann dieser ebenfalls geltend gemacht werden.
c) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem Eigentum.
d) Der Besteller kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die abamed schriftlich anerkannt hat oder die rechtskräftig festgestellt sind.

§ 6 Gewährleistung/Beanstandungen
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen mit folgenden Besonderheiten:
a) Offensichtliche, insbesondere sichtbare Mängel an der gelieferten Ware einschließlich Transportschäden müssen unverzüglich bei Anlieferung, spätestens jedoch 2 Wochen nach Erhalt unter genauer Beschreibung vom Besteller reklamiert werden. Bei Versäumen dieser Frist sind Gewährleistungsrechte wegen offensichtlicher Mängel ausgeschlossen. Nicht offensichtliche Mängel sind uns von Bestellern, die keine Verbraucher sind, unverzüglich nach Entdeckung innerhalb einer Gewährleistungszeit von einem Jahr mitzuteilen.
b) Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, wird abamed in angemessener Zeit für Nacherfüllung, d.h. entweder für Ersatzlieferung oder für Beseitigung der Mängel sorgen. Ist die von Ihnen gewählte Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand möglich, ist abamed berechtigt, in andere Form nachzuerfüllen. Die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden durch abamed getragen. Gelingt die Nacherfüllung nicht, so haben Sie nach Ihrer Wahl das Recht auf Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises. Bei Rücktritt vom Vertrag ist der Besteller zur vollständigen Rücksendung der Ware auf Kosten von abamed verpflichtet.
c) Eigenschaften der Produkte werden von abamed nicht garantiert, es sei denn die Garantie erfolgt ausdrücklich. abamed haftet nur für Schäden an der Ware selbst. Insbesondere stehen dem Besteller Schadensersatzansprüche wegen etwaiger Mangelfolgeschäden nur dann zu, wenn eine ausdrücklich garantierte Eigenschaft nicht vorliegt sowie durch die Garantie das Risiko des eingetretenen Mangelfolgeschadens ausgeschlossen werden sollte. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
d) Der vorstehende Haftungsauschluß nach Ziffer 6c gilt nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie bei Verletzung von Gesundheit und Leben. Außerdem nicht bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Verzugs oder von abamed zu vertretender Unmöglichkeit sowie bei Rechtsmängeln. Des Weiteren auch nicht, wenn eine wesentliche Vertragspflicht von abamed verletzt worden ist. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung mit Ausnahme von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder dem Vorliegen zugesicherter Eigenschaften auf den vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
e) Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der gelieferten Produkte übereinstimmen. Insbesondere kann es nach Sortimentserneuerungen zu Veränderungen im Aussehen und in der Ausstattung der Produkte kommen. Mängelansprüche bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den Kunden zumutbar sind.

§ 7 Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für den Fall, dass der Besteller bei Rechtsstreitigkeiten keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der BRD hat oder dieser abamed nicht bekannt ist und/oder der Besteller Kaufmann ist, wird Günzburg als Gerichtsstand vereinbart.

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder des durch sie ergänzten Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt und der Vertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam.

§ 8 Informationen zur Online-Streitbeilegung
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.