Ogólne warunki handlowe

1. Zawarcie umowy
Przed wysłaniem zamówienia na etapie 5 "Zatwierdzenie" użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, sposób płatności oraz zamówione artykuły).

Po przejściu całej procedury składania zamówienia na abamed.de i podaniu żądanych informacji, na etapie 5 "Zatwierdzenie" użytkownik składa abamed cosmetics GmbH & Co.
KG wiążącą ofertę za pomocą kliknięcia na OWH oraz na przycisk "Wyślij zamówienie". 
Przyjęcie tej oferty (a tym samym zawarcie umowy) dokonuje się poprzez przesłanie zamówionego towaru. Umowa staje się tym samym prawnie skuteczna z chwilą dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.


2. Tożsamość stron zawierających umowę

Umowa zawierana jest abamed cosmetics GmbH & Co. KG, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Adres:
abamed Hansjörg Nowak GmbH & Co.KG
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach
Deutschland


Siedziba w Günzburgu
Registergericht Memmingen HRA 1926

Nr VAT: DE128454446

Zarządzający przedsiębiorstwem:  
Hansjörg Nowak, Walter Nowak
 

Ewentualne reklamacje prosimy kierować:

e-mailem na adres: service@abamed.de


3. Zapis tekstu umowy
Dane z zamówienia są przechowywane w naszej firmie. Jeśli chcesz otrzymać je w formie druku, możesz wydrukować "Potwierdzenie zamówienia". Potwierdzenie to zostaje wyświetlone na ekranie po wysłaniu zamówienia. Jeśli przesłałeś nam Twój adres e-mailowy, wszystkie istotne dane z Twojego zlecenia zostaną przesłane do Ciebie dodatkowo e-mailem, który również możesz wydrukować.


4. Prawo do zwrotu

Zakupiony produkt można zwrócić bez uzasadnienia w ciągu 14 dni od jego otrzymania na adres:

abamed cosmetics

Hansjörg Nowak

Dieselstraße 2

D 89343 Jettingen-Scheppach

service@abamed.de

Faks: +49(0)8225 3168


Aby spełnić wymóg dotrzymania terminu zwrotu wystarczy w wyznaczonym terminie odesłać towar lub pisemne oświadczenie o chęci dokonania zwrotu. Jeśli skorzystasz z prawa do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, umowa sprzedaży staje się nieważna.


W takim przypadku uiszczona płatność zostaje zwrócona po odesłaniu dostarczonego towaru.


Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu, w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, zastrzegamy sobie w razie zwrotu możliwość wysunięcia roszczeń o odszkodowanie. Zapis ten nie obowiązuje, jeśli pogorszenie jakośći towaru nastąpiło wyłącznie wskutek jego wypróbowania - podobnie jak ma to zazwyczaj miejsce w sklepie. Poza tym możesz uniknąć roszczeń o odszkodowanie, jeśli nie będziesz używać towaru w sposób typowy dla właściciela i powstrzymasz się od wszelkich działań mających wpływ na jego wartość.


Wszystkie dokumenty pomocne przy dokonywaniu zwrotu dołączone są do przesyłki razem z dowodem dostawy.


W razie pytań dotyczących prawa do zwrotu towaru prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.


e-mail: Service@abamed.de


Adres:
abamed cosmetics
Dieselstraße 2
89343 Jettingen-Scheppach


5. Koszty przesyłki

Koszty wysyłki towaru zakupionego na abamed.de nie zależą z reguły od wartości zamówionego towaru i są uiszczane w formie ryczałtu w wysokości 3.90 €. Opłata ta pokrywa jedynie część kosztów transportu i opakowania, resztę kosztów przejmuje abamed cosmetics. W wyjątkowych przypadkach musimy naliczyć wyższą opłatę. Opłata taka jest odpowiednio wykazywana. Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych wysyłka towaru odbywa się w kilku etapach, opłatę za przesyłkę naliczamy oczywiście tylko jeden raz.


6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Do chwili uiszczenia pełnej należności towar pozostaje własnością abamed cosmetics GmbH & Co. KG


7. Płatność, wymagalność, zwłoka w płatności

Należność za towar uiszczana jest na jeden z dwóch sposobów: za pobraniem lub kartą kredytową. Abamed cosmetics zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonego sposobu płatności lub zażądania płatności z góry.


Regulowanie płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku jest niestety niemożliwe. Nie ponosimy odpowiedzialnośći w przypadku utraty środków przesyłanych w taki sposób.


W przypadku płatności za pobraniem należność pobierana jest podczas dostawy towaru.


W przypadku płatności kartą kredytową kwota należności zostaje pobrana po przesłaniu towaru.


W przypadku ewentualnego zwrotu kwota należności może zostać odpowiednio pomniejszona.


W przypadku zwłoki w płatności zastrzegamy sobie prawo naliczenia opłat za ponaglenie.